Erik Kjebekk
and his wife Borghild


Erik & Borghild's appartment at Fjellhaug Skoler.


Erik & Borghilds home near Evje and now belongs to their son Dag Ole.


Erik & Borghild's cabin near Evje.